دریافت فایل : سیمای آبخیز استان مرکزی

. حوزه آبخيز شامل سطحي است كه تمام آب حاصل از بارش بر روي آن تحت تاثير شيب زمين جمع آوري شده و به يك آبراهه، رودخانه يا يك مخزن ذخ يره هدايت مي شود.            ...

ادامــه مطلـب