دریافت فایل : آبخیزداری، مدیریت پایدار حوزه ها

مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تاثیر اقدامات آبخیزداری حوزه آبخیز گل گل در استان ایلام بر تداوم جریان آب در منطقه و بهره برداری بهینه از جریانات سطحی انجام پذیرفته است. در ارزیابی کمی اقدامات انجام شده در حوزه فوق از میانگین متحرک، منحنی تداوم جریان و بررسی رژیم هیدرولوژیکی استفاده گردید. بدین منظور آمار بارندگی و روانآب سالانه حوزه در قبل و بعد از اقدامات به ترتیب (1364- 1374) و ( 1374- 1386) تهیه...

ادامــه مطلـب